Mã cảng (UNLOC): VNITC
Mã địa điểm cửa khẩu: VNITC
Mã mở tờ khai HQ: 02CIS02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *